Vastuullisuus kannattaa

Vastuu Kannattaa Pohjois-Karjala

Vastuullisesti toimiva yritys tunnistaa toimintansa vaikutukset ympäristöön, ihmisiin, talouteen ja yhteiskuntaan. Se pyrkii vahvistamaan yritystoiminnastaan aiheutuvia positiivisia vaikutuksia, minimoimaan negatiivisia vaikutuksia ja viestii näistä vaikutuksista vastuullisesti.

Osaamismerkki symboloi yrityksen valmiutta tunnistamaan ja vahvistamaan toimintansa positiivisia vaikutuksia. Yritys kehittää tietoisesti kestävän kehityksen periaatteisiin nojaavia uusia liiketoimintamalleja, tavoitteenaan saavuttaa kilpailuetua ja edistää kasvua vastuullisuuden kautta maapallon kantokyvyn rajoissa.

Työpajakokonaisuuden tavoitteet

Osallistuja on:

 • Laajentanut ymmärrystä yritysvastuun eri osa-alueista.
 • Tunnistanut oman yrityksen arvot ja niiden merkityksen vastuullisessa yritystoiminnassa.
 • Ymmärtänyt yrityksen ympäristövaikutukset, yrityksen rooliin aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä, perehtynyt hyvän hallintotapaan ja yrityksen taloudelliseen vastuuseen.
 • Ymmärtänyt vastuullisuusviestinnän merkityksen ja suunnan.
 • Tunnistanut viestinnän vaikuttavuutta sidosryhmäviestinnässä.

Työpajatyöskentelyn aikana yrittäjä on:

 • Arvioinut oman yrityksen nykytilaa yritysvastuun näkökulmasta.
 • Laatinut alustavan suunnitelman ympäristövastuun tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman negatiivisen ympäristövaikutusten pienentämiseen.
 • Suunnitellut konkreettiset askelmerkit yrityksen sosiaalisen vastuun kehittämiseksi.
 • Arvioinut oman yrityksen taloudellisen vastuun nykytilaa ja laatinut alustavan suunnitelman vastuun parantamiseksi yrityksessä.
 • Pohtinut mahdollisen uuden, kestävämmän liiketoiminnan kehittämistä.
 • Täydentänyt yrityksen viestintästrategiaa, joka kattaa ympäristö-, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun.

Osaamismerkki on tunnustus yrittäjälle, joka on osallistunut Pohjois-Karjalan Yrittäjien ”Vastuullinen yritystoiminta Pohjois-Karjalassa” -kehittämisohjelman työpajoihin, saanut tietoja kestävästä yritystoiminnasta, osoittanut ymmärrystä ja sitoutumista yritysvastuuseen (yht. 20 tuntia).

Vastuullinen yritystoiminta Pohjois- Karjalassa hanke on Pohjois- Karjalan Yrittäjien kehittämisohjelma, joka on rahoitettu ESR+-rahastosta. Hanke kestää 2026 toukokuun loppuun.

Merkin myöntäjä: Pohjois-Karjalan Yrittäjät.

Tämä osaamismerkki on tunnustus yritykselle, joka on sitoutunut kehittämään ja parantamaan vastuullisuuttaan Pohjois-Karjalassa.